Какво е комуникация?

Комуникацията е средство, с помощта на което се модифицира поведение, осъществяват се промени, реализират се цели. Съвременното управление не е възможно без комуникации. От една страна то се опира на съществуващите сложни форми на комуникации, а от друга изгражда такива форми, които улесняват не само съвместната дейност, но и самото управление. Поради това, комуникацията се отнася към така наречените свързващи процеси.

Изследванията показват, че около 70% от работното време хората изразходват в комуникация- четене, писане, говорене, слушане. Когато информираме хората, ние им предоставяме информация за нашите идеи, намерения, цели, за продуктите и услугите, които представяме на пазара.

В стопанската организация управлението се осъществява чрез хората. Един от най-важните инструменти за управление, с които мениджърите разполагат е информацията. Чрез използването й мениджърите организират, ръководят, мотивират и контролират подчинените си. Информацията е външно проявление на комуникацията, неин резултат. Информацията има основна роля в общуването между хората и се явява средство за комуникация.

Комуникацията произлиза от латинския термин communication, който означава общуване. В стопанското управление понятието комуникация има по-широк смисъл. Ръководителят получава информация, която използва за вземане на ефективни решения и свеждането им до изпълнителите в организацията. Ако комуникацията е лоша, решенията могат да се окажат неверни. Ефективната комуникация е в основата на изработване на качествени решения и реализуеми решения.

Цели на комуникациите са:

Осигуряване на ефективен обмен на информация между субекта и обекта на управление за постигане на общи цели;

Усъвършенстване на междуличностните отношения в процеса на обмен на информация;

Изграждане на информационни канали за обмен на информация между отделите и сътрудниците и координиране на техните задачи и действия;

Рационализиране на информационните потоци.

Основните функции на комуникацията са:

Информативна- предаване на сведения;

Интерактивна- осъществява се взаимодействие между хората в организацията;

Перцептивна- общуване между хората/партньорите/ и взаимно разбиране;

Експресивна- общуване и емоционални възприятия.