Корпоративните комуникации – важен елемент в изграждането на имидж на бранда

Много са елементите и дейностите, от които зависи дали един бранд ще бъде успешен. Свързващото звено за една сполучлива марка или компания са корпоративните комуникации. Крайната цел е да се разработи и представи дадена организация като единен корпоративен бранд, който да бъде успешен и разпознаваем.

 

Същност на корпоративните комуникации

Корпоративните комуникации са набор от дейности, вътрешни и външни, чрез които се извършва организирането и управлението в дадена компания. Те са свързани с изграждането на визия за начина, по който един бранд се позиционира на пазара и пред широката аудитория. Разработват се различни комуникационни модели, които имат една обща цел – създаване на синхрон между различните комуникационни дейности на компанията.

Корпоративните комуникации помагат за успешното изграждане на всеки бранд.  Чрез тях всяка компания може да обясни своите мисия, виждания и ценности. Използвайки комуникациите, организациите могат да предадат съобщения за последователност, надеждност и своята етика на широката публика. Те са един от основните елементи за изграждане на добра репутация на всеки бранд. Това неминуемо води до развитие на бизнеса, повишаване на печалбите, лоялност от страна на клиентите, възвръщаемост на инвестициите и мотивирани служители.

Групи, модели и стратегии на корпоративна комуникация

Три са основните групи във всяка компания, в които могат да бъдат разделени корпоративните комуникациите. Това са:

  • Управление на комуникациите – компаниите поверяват тези дейности на специалисти в областта на маркетинговата и организационна комуникация;
  • Маркетингови комуникации – съставени са от рекламиран продукт, лични продажби, спонсорска дейност;
  • Организационни комуникации – изграждат се от специалисти по връзки с обществеността, връзки с инвеститори, реклама и комуникация на служителите.

 

В основата на успешната корпоративна комуникация на всеки бранд лежат няколко комуникационни модела. Чрез тях се определят участниците в комуникационните процеси и лесно могат да бъдат елиминирани възможностите за създаване на кризистни ситуации. Спрямо стратегическите характеристики и какво се цели с реализацията на дадена комуникация, моделите могат да бъдат разграничени като:

  • Пасивен комуникационен модел  - избягва се прекият информационен досег и се приема пасивна информационна съпротива. Чрез този модел се постига изчерпване на възможностите за информационни атаки спрямо даден бранд и се изразява в незаинтересованост на медиите към проблема. На практика резултатът от това е, че последните спират да се интересуват от конкретния проблем, а той сам по себе си „спира да съществува“ в общественото пространство;
  • Градивен комуникационен модел – основен модел за комуникация, при който се излъчват умерени и позитивни послания, разположени на пръв поглед в перферията на медийното и публично пространство. Чрез тях се активира защитен комуникационен вал, в който се прилагат неизползвани до момента елементи на бранд-комуникациите. Комуникацията е предварително планирана, а линията, която се прилага, е честотата на излъчване на „добрите“ новини.
  • Комуникационен модел „Принцип на информационния тунел“ – съсредоточен е в осъществяването на публична и регламентирана връзка между бранда, медиите, участниците в комуникационния процес и институциите. Характерното е, че се прилага основно в кризисни ситуации. Представлява система от механизми, с която се цели да се осуетят комуникационни и информационни атаки спрямо компанията.

 

Стратегиите при корпоративните комуникации се определят от степента на комуникационната култура и обстоятелствата, при които се провеждат. Разграничават се два основни типа стратегии:

  • Агресивен (силов) тип комуникационна стратегия  - използва се основно при наличие на властови ресурс от даден бранд. Определя се за ситуации, в които компанията не може да убеди другите участници в процеса в своята правота по отношение на  обществения интерес. Условията, в които се намира организацията, налагат използването на основните елементи: еднопосочна комуникационна линия, институционален авторитет, упражняване на натиск върху медиите и другите активни участници. Чрез агресивния тип се цели постигане на висока степен на манипулация на общественото мнение.  
  • Комуникационен тип - изгражда се върху разбирането, че медиите са медиатори и равноправни участници в комуникационния процес. Може да се използва във всеки един момент, още от навлизането на бранда в общественото пространство. Елементите, които се използват за изграждане на комуникационен тип стратегия, са: различни форми за корпоративни комуникации (PR, лобизъм, фокус групи, изграждане на идентичност, реклама), влияние върху общественото мнение, различни комуникационни канали,изграждане на информационна среда.

 

Изграждането на успешен брад или компания до голяма степен зависи от корпоративните комуникации. Необходимо е да се избере ефективен микс от модел, стратегия и елементи, за да се изгради положителна идентичност на организацията. Колкото по-положителен е образът, толкова по-успешна ще бъде марката.