Как да създадем приятна работна атмосфера с помощта на вътрешните комуникации?

 
 
Много често фирмите не осъзнават необходимостта от качествен диалог, както между отделните екипи и звена, така и между шефовете и работниците. Ако комуникацията във фирмата липсва или има разминавания в разбиранията, то тогава и компанията няма да бъде успешна. Успех се постига чрез диалог и, разбира се, техники, които един добър работодател имплементира в общуването със служители. 
 
Вътрешната комуникация сама по себе си се дели на три групи. Първата група е тази, която започва на ниво ръководители и стига до ниво служители. Втората група следва обратния принцип – от служителите към високите етажи на управление.  Третата група оперира на друго ниво – между служителите, които са на една и съща позиция и между другите отдели на организацията.  
 
Служителите трябва да следват определен вътрешен правилник и да има диалогичност и последователност във всяко тяхно действие. Необходимо е да  бъдат структурирани точните им задължения и  отговорности, които предварително биват разписани.
Вътрешната комуникация е свързана с удовлетвореността на служителите и грижата към тях. 
 
Различни проучвания показват, че хората, работещи в IT сектора, са в пъти по-удовлетворени от отношението на работодателя към тях, отколкото хора, които работят в други сфери. Такива компании отделят големи ресурси, за да задържат служителите си – допълнителни бонуси, здравни осигуровки, почивки до различни дестинации, уъркшопи и тиймбилдинг, семинари. По този начин се показва специално уважение към служителя. Имиджът на компанията също се определя от комуникацията, която тръгва от фирмата. Хората, които напускат работното си място, като основна причина много често поставят недобрата работна атмосфера и лошото отношение към тях самите. 
 
Приятна работна атмосфера се създава тогава, когато вътрешните комуникации са намесени по такъв начин, че служителите да работят с хъс, желание и стимул за израстване – финансово и професионално. 
Затова, ако имате амбицията да бъдете истински и отговорни ръководители, то тогава е хубаво да наемете в екипа си специалист по вътрешни комуникации. Това ви гарантира успех и уважение от страна на вашите служители.